Môj príbeh

Som Simona Petrík

mama Zorky a poslankyňa parlamentu za stranu SPOLU. Narodila som sa na Liptove a po strednej škole som odišla študovať do Bratislavy. Už popri škole som pracovala ako lektorka angličtiny a začala som v tejto oblasti aj podnikať, čo mi dodalo slobodu, finančnú nezávislosť a pocit naplnenia. Na Slovensku je však len jedna zo 4 podnikateľov žena. Je to podľa mňa škoda, a preto som sa pridala k iným podnikateľkám a spolu sme niekoľko rokov chodili po Slovensku a pomáhali ženám so zakladaním ich firiem. Potom prišla ponuka vstúpiť do politiky.

Moja práca pre ženy a rodiny

Dlhodobo sa venujem témam žien a mladých rodín. Počas svojej 10-ročnej aktivistickej a politickej práce som stretla množstvo pracovitých, sebavedomých a vzdelaných žien, ktoré však dnes nemajú skutočné zastatie v politike. Ako opozičná poslankyňa som predložila mnohé návrhy, z ktorých sa podarilo pár aj presadiť:

1. zrušenie poplatku za sprevádzajúcu osobu pri pôrode v štátnych nemocniciach;

2. prijateľnejší jasličkový zákon;

3. dodatočné lôžka pre rodičov na detských oddeleniach nemocníc.

Mám víziu Slovenska

kde bude jednoduché založiť si rodinu a mať deti. Chcem, aby sa sociálny systém prispôsoboval potrebám mladých rodín a nie rodiny systému. Ísť skoro po pôrode do práce, alebo zostať čo najdlhšie doma s dieťaťom? Nech je vaša voľba akákoľvek, chcem rozšíriť ponuku príspevkov a služieb, aby každá rodina mohla žiť dôstojne a rozhodnúť sa, ako vychovávať dieťa podľa vlastných predstáv.

V Európe si ženy užívajú vyššiu rovnosť

ako my na Slovensku. Aj my Slovenky môžeme byť plnohodnotnými Európankami. Môžeme mať skutočnú európsku rovnosť, skutočne európsku podporu rodín alebo pôrodníctvo na európskej úrovni. Ako europoslankyňa chcem získať väčšiu váhu, rozpočet a právomoci na to, aby hlas slovenských žien a rodín bolo počuť.

PREČO EURÓPSKY PARLAMENT

Kandidujem za europoslankyňu, pretože s väčšou vážnosťou, tímom a rozpočtom by som dokázala presadiť oveľa viac pre rodiny a ženy. Práve doma je totiž situácia pre rodiny a ženy horšia ako v Európe, preto sa budem aktívne zúčastňovať diania doma v oblasti rodinnej politiky a rovnosti žien, aby sa tieto rozdiely čo najrýchlejšie vyrovnali. Na Slovensku žije množstvo moderných, šikovných a talentovaných žien, ktoré však nemajú zastúpenie v politike, biznise a verejnom živote a súčasní politici nepodporujú rozvoj ich potenciálu. Aj kvôli tomu sme sa za posledných 10 rokov v oblasti rovnosti žien a mužov takmer neposunuli. Slovensko preto dnes potrebuje skutočne európsku podporu pre rodiny a skutočne európsku rovnosť pre ženy.

Môj program pre Európu

Vyššia účasť žien na trhu práce a zlaďovanie rodinného a pracovného života rodičov malých detí
+
 • Budem tlačiť na presadzovanie flexibilného poberanie rodičovského príspevku
 • Zasadím sa za spravodlivé vyplácanie prídavkov na deti pre Slovákov v Rakúsku aj v ďalších krajinách. Prídavky majú byť pre všetky deti rovnaké a som proti indexácii takýchto platieb.
 • Budem sa zasadzovať za výrazné zvýšenie kapacít predškolských zariadení v členských štátoch a garantované miesto v škôlke pre každé dieťa od 3 rokov veku. Tieto zariadenia by mali lepšie a flexibilnejšie rešpektovať život a potreby rodičov a mali by byť blízko blízko miesta bydliska, a to vrátane menej inštitucionalizovaných foriem starostlivosti o deti, ako sú detské skupiny. Dôraz budem klásť aj na kvalitu trávenia času a kvalitu stravovania v týchto zariadeniach.
 • Dočasne, kým všetky deti od 3 rokov nezískajú nárok na miesto v predškolskom zariadení, budem presadzovať predĺženie poberania Príspevku na starostlivosť o dieťa do 4 rokov veku dieťaťa.
Aby otcovia mohli tráviť viac času s deťmi a rodinou
+
 • Otec by mal mať nárok na 14-dňovú otcovskú dovolenku plne hradenú štátom hneď po narodení potomka. V marci príde k schváleniu nová európska smernica o Rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrujúcich osôb, ktorá zavádza pre každý členský štát povinnosť uzákoniť minimálne 10-dňovú platenú otcovskú dovolenku, no členské štáty budú mať čas na jej premietnutie do legislatívy do roku 2022. Budem tlačiť na to, aby sa na Slovensku tak stalo čo najskôr.
 • Starostlivosť o závislé osoby padá takmer vždy na bedrá slovenských žien. Mám záujem o zambicióznenie tzv. barcelonských cieľov tak, aby zahŕňali aj starostlivosť o iné závislé osoby, nielen o deti.
Podpora podnikania žien a získavanie ich zručností
+
 • Ženy podnikateľky v EÚ tvoria len 29% všetkých podnikateľov, no na Slovensku je len 1 zo 4 podnikateľov žena. Ženy majú podnikajú skôr v menšom  a v sektoroch s nižšou pridanou hodnotou, menej si dôverujú a menej riskujú. Preto sa zasadím za lepšiu podporu mikrofinancovania a malých podnikateľských úverov, lepšie prepájanie žien podnikateliek, podporím veľmi mladé podnikateľky a vzdelávanie o podnikaní a finančnej gramotnosti.
 • Z rozpočtu poslankyne zrealizujem štúdiu, ktorá preverí, či ženy nie sú diskriminované pri prístupe k podnikateľským úverom, ako sa to ukázalo v susednej Českej republike.
Znižovanie nerovností v odmeňovaní, príjmoch a dôchodkoch žien a mužov a boj proti chudobe žien vo vyššom a preddôchodkovom veku
+
 • Nesmie sa stávať, že žena vychová deti a kvôli starostlivosti o blízkych zostane bez práce či s nízkym dôchodkom. Preto budem podporovať posilňovanie transparentnosti v oblasti odmeňovania a dôchodkov, ako je napríklad povinné zverejňovanie platových rozdielov medzi mužmi a ženami v súkromnom aj verejnom sektore.
 • Zasadím sa o zdieľanie dôchodkových práv partnerov s deťmi;
 • Budem presadzovať aktívne starnutie, celoživotné vzdelávanie žien, podporím ich rekvalifikácie so zvláštnym dôrazom na digitálne zručnosti.
 • Citlivo vnímam situáciu žien a rodín v ktorých je prítomné zdravotné znevýhodnenie, či už u rodičov alebo u detí. Zvláštnu pozornosť budem preto venovať opatreniam proti chudobe a zlepšeniu ich sociálnej situácie.
Vyvážené zastúpenie žien a mužov na vedúcich pozíciách
+
 • V politike aj mimo nej sú ženy na vedúcich pozíciách v menšine.
 • Zasadím sa preto o podporu žien vo vedúcich pozíciách.
Angažovanosť proti rodovo podmienenému a domácemu násiliu a za ochranu a podporu obetí
+
 • Podporujem ratifikáciu Dohody Rady Európy o predchádzaní násilia páchanému na ženách a domáceho násilia a boja proti nemu (Istanbulský dohovor) v členských krajinách vrátane Slovenska a jeho následné prevedenie v členských štátoch pri jeho ratifikácii
 • Chcem podporiť zmeny postojov verejnosti o násilí páchanom na ženách a ich deťoch v rámci Medzinárodného dňa proti násiliu na ženách
Dodržiavanie reprodukčných práv žien pred, počas aj po pôrode
+
 • Zasadím sa za prijatie spoločných európskych štandardov pre nemocnice priateľské k matke a dieťaťu „Mother – friendly“ a „BFHI – Baby friendly hospital“
 • Chcem presadiť celoeurópsku ochranu dojčenia pred invazívnymi marketingovými praktikami firiem vyrábajúcich umelé mlieko, ktorými sa narúša výhradné dojčenie, ktoré je prirodzeným a najzdravším spôsobom výživy novorodencov.
Podpora rovnosti žien a mužov a ženských práv doma aj vo svete
+
 • Chcem aktívne bojovať proti diskriminácii všetkých žien a dievčat na celom svete, násiliu na ženách a dievčatách vo verejnej aj súkromnej sfére vrátane obchodovania s nimi a sexuálneho obťažovania, detských sobášom a núteným sobášom, mrzačeniu ženských pohlavných orgánov
 • Chcem zlepšiť prístup k sexuálnym právam a reprodukčnému zdraviu.
 • Budem nápomocná pri zaistení prístupu k hospodárskym zdrojom a k vlastníctvu, finančným službám, k majetku či dedičstvu žien
 • Budem aktívnym hlasom proti prejavom neznášanlivosti.